หอสมุด มธ. ต้อนรับบุลากรหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 หอสมุด มธ.มีโอกาสต้อนรับคณะบุคลากรจากหอสมุดศิริราชฯ ที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ศูนย์รังสิต โดยมีคุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์หัวหน้าหอสมุดป๋วยฯ ให้การต้อนรับ และคุณญาณภา สมนึก เป็นวิทยากรให้ความรู้