หอสมุด มธ.เปิดรับสมัครบรรณารักษ์ 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบรรณารักษ์ 5 อัตรา (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา!!)
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
.
หลักฐานที่ต้องเตรียมก่อนวันเปิดรับสมัคร มีดังนี้ 
1.หลักฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP  อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
2.หลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ หลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
.
***วันที่เปิดรับสมัคร หอสมุดฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง*** 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หน่วยบริหารบุคคล หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-613-3508,3518