หอสมุด มธ.มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ TCI

หอสมุด มธ.มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ TCI และคณะกรรมการอำนวยการหอสมุด มธ. โดยมี ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นผู้แทนรับมอบ