หอสมุด มธ.ร่วมจัดทดสอบสมรรถนะ TCTC

ระหว่างวันที่ 3-31 กรกฎาคม 2560 หอสมุด มธ. ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TCTC) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อการวัดระดับก่อนให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU 104) ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU 105) และความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (TU 106) อย่างเหมาะสม โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 4 Language Center อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสนครินทร์ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) และอาคารวิทยบริการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) มธ.ศูนย์รังสิต เป็นสนามสอบ