หอสมุด มธ.ร่วมเข้าประชุม PULLINET 2017

ผอ.หอสมุด มธ.พร้อมด้วยรอง ผอ.สายบริการฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "Service Excellence" ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 จัดโดยสำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุด ม.ส่วนภูมิภาค ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจมากมาย

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pulinet2017.cmu.ac.th