หอสมุด มธ.ต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาฯ และหอสมุดฯ

วันที่ 11 เมษายน 2560 หอสมุด มธ.นำโดยท่านผู้อำนวย รองสายบริการฯ และรองสายบริหารฯ ต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาฯ และหอสมุดฯ ในด้านต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการร่วมกันในอนาคต รวมไปถึงการสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น