หอสมุดฯ โชว์ผลงาน 9 นวัตกรรมบริการ พร้อมรับแผนยุทธ์ฯ มธ.