หอสมุดฯ พัฒนาบริการเพื่อความเสมอภาคแก่นักศึกษาทุกกลุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับนักศึกษาทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงบริการของห้องสมุด ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเปิดกว้างทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ประกอบกับที่ผ่านมา หอสมุดฯ ได้พัฒนาบริการโดยใช้นวัตกรรมและปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในหลายส่วน ดังนั้น เพื่อรับทราบถึงความต้องการและอุปสรรคในการใช้บริการห้องสมุดที่ผ่านมา จึงได้จัดทำ “โครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มนักศึกษาพิการ เพื่อการพัฒนาบริการที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น”  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษาผู้พิการ รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยศึกษาในระดับปริญญาตรี 75 คน แบ่งเป็น พิการทางการมองเห็น 37 คน พิการทางการเคลื่อนไหว 33 คน พิการทางการได้ยิน 4 คน พิการทางการเรียนรู้ 1 คน และศึกษาในระดับปริญญาเอก 1 คน เป็นผู้พิการทางการมองเห็น ทั้งนี้ โครงการรับสมัครนักศึกษาผู้พิการในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยมีนักศึกษาผู้พิการได้สำเร็จการศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2549 
การดำเนินโครงการฯ คณะทำงานได้สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษาผู้พิการด้วยวิธีการ Focus Group เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสอบถามการใช้บริการห้องสมุด ทั้งทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาพัฒนาบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการศึกษาค้นคว้าในมหาวิทยาลัย

ซึ่งผลจากโครงการดังกล่าว หอสมุดฯ ได้เตรียมแผนพัฒนาบริการเพื่อนักศึกษาผู้พิการในเบื้องต้น ดังนี้
พัฒนาบริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในศูนย์การศึกษา (Book Delivery) สำหรับนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ ด้วยการเพิ่มจุดรับ-ส่งหนังสือ ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปีการศึกษา 2560
แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ Audio Book เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
การปรับปรุงและจัดพื้นที่บริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาผู้พิการ ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในห้องสมุดได้อย่างเท่าเทียมกัน 
หอสมุดฯ เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้พัฒนานวัตกรรมบริการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้รับบริการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุดชั้นนำในระดับเอเชียเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลา