หอสมุดฯ รับการตรวจ Survillance Audit วันที่ 2

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการตรวจติดตาม Survillance Audit ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 (30 ตุลาคม 2561) โดยมีคุณภัคพิสิษฐ์ พงศ์จักร (Auditor) และคุณภาณิตา แย้มอดุลย์ (Technical Expert) จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้
.
ซึ่งแผนการตรวจในวันนี้ ได้ตรวจกระบวนงานต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ณ มธ.ท่าพระจันทร์ ซึ่งมีผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้  คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานระบบคุณภาพต่าง ๆ ของหอสมุดฯ