หอสมุดฯ ตรวจติดตาม Survillance Audit ประจำปี 2561

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการตรวจติดตาม Survillance Audit ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 โดยมีคุณภัคพิสิษฐ์ พงศ์จักร (Auditor) และคุณภาณิตา แย้มอดุลย์ (Technical Expert) จากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้
.
ซึ่งแผนการตรวจในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ได้ตรวจกระบวนงานต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ซึ่งมีคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานระบบคุณภาพต่าง ๆ ของหอสมุดฯ