หอสมุดแห่ง มธ.ขอแนะนำช่องทางสำหรับให้ผู้รับบริการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแนะนำบริการ

#ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแนะนำบริการ 
หอสมุดแห่ง มธ.ขอแนะนำช่องทางสำหรับให้ผู้รับบริการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแนะนำบริการ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. Facebook: Thammasat University Liraries
2. E-mail: tulib@tu.ac.th
3. Website (library.tu.ac.th) >> Send Feedback