หอสมุดแห่ง มธ.เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 23)

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ.พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 23) ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 ม.ศรีปทุม โดยเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มศว หอสมุดแห่ง มธ. สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.หอการค้าไทย และศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ