หอสมุดแห่ง มธ.จับมือห้องสมุดมหาวิทยาลัยจากจีนแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกัน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับห้องสมุด Shanghai International Studies University เพื่อยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกัน 
...
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mr. Ren ShuHuai ผู้อำนวยการ ห้องสมุด Shanghai International Studies University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศและพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกันด้านการพัฒนากิจกรรมห้องสมุด มีกำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ซึ่งผู้เข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย

- รองศาสตราจารย์ Wan Yi Lin (หวัน อี้ หลิน) คณะบดีฝ่ายบริหารสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา Shanghai International Studies University

- รองศาสตราจารย์ Song Fan (ซ้ง ฟ้าน) หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย Shanghai International Studies University

- อาจารย์จิราพร พรประภา รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

- คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนาหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
... 
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและจีน ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัยให้นักศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการวิจัยในอนาคต และยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของประชาชนทั้งสองประเทศอีกด้วย