หอสมุดแห่ง มธ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ PULLINET ปีการศึกษา 2558

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บุคลากรงานสื่อสารองค์กรฯ หอสมุดแห่ง มธ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 23) เพื่อสรุปรายงานผลตามเกณฑ์ PULLINET ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 12A02 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม