หอสมุดแห่ง มธ. จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 หอสมุดแห่ง มธ. จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริการ มธ.ศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธี

ภายหลังพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

เรื่อง “การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” 
โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 
กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

เรื่อง “การประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษา” 
โดย อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ 
รอง ผอ.สายบริการฯ และ

การเสวนาในหัวข้อ “ก้าวแรกสู่การจัดการแบบสากล” โดย 
ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ 
คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ 
คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ 
หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ
คุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช 
หัวหน้าห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์