หอสมุดแห่ง มธ.จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ (service excellence)" แก่บุคลากรของหอสมุดฯ

หอสมุดแห่ง มธ.จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ (service excellence)" แก่บุคลากรของหอสมุดฯ ในวันที่ 6 และ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเธียร์เตอร์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ศูนย์รังสิต และในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง F 310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีวิทยากรคือ คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Services Operation สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ หอสมุดฯ จึงขอขอบคุณวิทยากรมา ณ โอกาสนี้