หอสมุดแห่ง มธ.ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) ของกระบวนงานบริการทั้งหมด

วันที่ 17 และ 21 สิงหาคม 2560 หอสมุดแห่ง มธ.ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) ของกระบวนงานบริการทั้งหมด ได้แก่ 
1. การรับทรัพยากรสารสนเทศ 
2. การจัดการข้อมูลสมาชิก 
3. บริการยืมออกภายนอกห้องสมุด 
4. บริการยืมใช้ภายใน 
5. บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในและภายนอก มธ. 
6. บริการทำหนังสือสำรอง 
7. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 
8. บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการใช้ห้องสมุด 
9. การบริหารจัดการคลังหนังสือและซ่อมหนังสือ

จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต และห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีบุคลากรหอสมุดฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนงานบริการต่างๆ แก่บุคลากร