หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศใช้นโยบายคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของนโยบายคุณภาพมุ่งสู่ ISO9001:2015

1 สิงหาคม 2560 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศใช้นโยบายคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของนโยบายคุณภาพมุ่งสู่ ISO9001:2015 ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจคุณภาพบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. มีนวัตกรรมบริการอย่างน้อยปีละ 5 นวัตกรรม
3. มีกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80