หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศใช้นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

1 ตุลาคม 2563 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศใช้นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 ดังนี้

นโยบายบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  
"หอสมุดแห่งนวัตกรรมล้ำสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

วัตถุประสงค์คุณภาพ ได้แก่
1. ระดับความพึงพอใจคุณภาพบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. มีนวัตกรรมบริการ/ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 5 นวัตกรรม
3. ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 10 เรื่อง
4. มีอัตราการใช้กระดาษลดลง ร้อยละ 5 
.
รายละเอียดการประกาศใช้นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ >> shorturl.at/djkD9

#นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ
#ISO9001:2015 #ISO14001:2015