หอสมุดพร้อมเป็นต้นแบบห้องสมุดสีเขียวสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ Green University