หอสมุดปรีดีฯ ผ่านการประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียว

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศรายชื่อห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการ โดยหอสมุดปรีดี พนมยงค์ เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่ผ่านการประเมินห้องสมุดสีเขียวด้วย

ทั้งนี้ หอสมุดปรีดี พนมยงค์เป็น เป็นห้องสมุดสาขา ณ มธ.ท่าพระจันทร์ ภายใต้สังกัดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถือเป็นห้องสมุดแห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยในปี 2561 หอสมุดฯ มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยเตรียมแผนให้ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ห้องสมุดสาขา ณ มธ.ศูนย์ลำปาง เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวต่อไป