หอสมุดปรีดีฯ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากม.ทักษิณ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการหอสมุดปรีดี พนมยงค์ สังกัดศูนย์บริการท่าพระจันทร์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าศูนย์บริการท่าพระจันทร์ นางสาวบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดปรีดี พนมยงค์คอยให้การต้อนรับ