หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ นำร่องผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

ผอ.หอสมุด มธ. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดต้นแบบการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ในโอกาสที่หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นห้องสมุดนำร่องและผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

นอกจากนี้คุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ยังได้ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน