ข่าวดี!! วันนี้หอสมุดฯ ปรับจำนวนการจองหนังสือ (Place Hold) จากเดิม 3 เล่ม เป็น 7 เล่ม

เพราะเรารับฟังเสียงจากผู้ใช้บริการ

ข่าวดี!! วันนี้หอสมุดฯ ปรับจำนวนการจองหนังสือ (Place Hold) จากเดิม 3 เล่ม เป็น 7 เล่ม

โดยปรับปรุงจากผลสำรวจการใช้บริการห้องสมุดด้านทรัพยากรสารสนเทศ โครงการ Patron X Pro