คณะบุคลากรหอสมุดฯ ร่วมการประชุม TK Forum 2017 หัวข้อ “Better Library and Learning Space : Trends and Ideas”

2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะบุคลากรหอสมุดฯ ร่วมการประชุม TK Forum 2017 หัวข้อ “Better Library and Learning Space : Trends and Ideas” ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ