คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราภัฏอุบลราชธานี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ มธ. ศูนย์รังสิต

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00-10.30 น. หอสมุด มธ.นำโดยคุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราภัฏอุบลราชธานี ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ มธ. ศูนย์รังสิต โดยมีคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ และคุณกรวรรณ ดีวาจา เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมในครั้งนี้