คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ LOTUS+ Project เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.45-10.45 น. คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ LOTUS+ Project จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเข้าร่วมประชุม Consortium Meeting ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 9 คน ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ โดย นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และ Mr. Benjamin Irvy เป็นวิทยากรนำชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

On March 17, 2017, a group from the LOTUS+ Project (Linking Organizations Through University Synergies) were welcomed with a tour of the Pridi Banomyong Library, Thammasat University. LOTUS+ (lotusplus.eu), an Erasmus Mundus project offering scholarships between European Union countries and Asia, has partnerships with a number of outstanding institutions in Asia, including TU. Among the visitors participating in the tour were Dr. Nang Hseng Hom of the Yezin Agricultural University, Myanmar; Dr. Kouch Theng of the Royal University of Agriculture, Cambodia; Erni Kurnia Putri of Gadjah Mada University, Indonesia; Sara Martins of the University of Porto, Portugal; and Ulrica Ouline and Fredrik Berggren, both from Uppsala University, Sweden.