คณะผู้บริหารและบุคลากร หอสมุด มธ. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักในการทำงาน (Objectives and Key Results: OKRs)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หอสมุด มธ.ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพดล ร่มโพธิ์ มาบรรยายในหัวข้อ "การตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักในการทำงาน (Objectives and Key Results: OKRs)" หอสมุด มธ.จึงขอขอบคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ