คณะศิลปนาฎดุริยางค์ สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม เวลา 13.00-14.30 น. นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และนางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์หอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปนาฎดุริยางค์ สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 44 คน นำโดย ผศ.ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง เข้าศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูลและค้นหาข้อมูลในหอสมุดฯด้วย วิทยากรบรรยายและนำชมโดย นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา และนายคชาธร ขาวเรือง