คณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ข้าศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม เวลา 13.30-15.30 น. นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และนางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์บรรณารักษ์หอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะศิลปศึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 73 คน นำโดย ผศ.ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง เข้าศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูลและค้นหาข้อมูลในหอสมุดฯด้วย โดยนางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา และนายคชาธร ขาวเรือง เป็นวิทยากรบรรยาย และนำชมโดย นางสาวยุวดี แก้วเอี่ยม นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา และนายคชาธร ขาวเรือง