คุณกำไล ลิ่มสอน บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบสื่อสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานแด่หอสมุดแห่ง มธ.

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คุณกนกวรรณ บัวงาม หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา หอสมุดแห่ง มธ.เป็นตัวแทนรับมอบสื่อสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากคุณกำไล ลิ่มสอน บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาให้บริการในห้องสมุดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในโครงการห้องสมุดสีเขียว ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ