ขอเชิญชวนจิตอาสาช่วยกันอ่านหนังสือเสียง เพื่อเพื่อนๆ ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น