ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยกับฐานข้อมูลวิจัยของ Elsevier (บรรยายเป็นภาษาไทยโดยวิทยากรจาก Elsevier) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยกับฐานข้อมูลวิจัยของ Elsevier (บรรยายเป็นภาษาไทยโดยวิทยากรจาก Elsevier)

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี 
ชั้น 7 อาคารปิยชาติ

สมัครเข้าอบรม https://goo.gl/1DdgFS หรือ 
scan QR Code ในรูป

สอบถามเพิ่มเติม: เบอร์ภายใน 7502
E-mail: schatrat@tu.ac.th