ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล GALE LINGO และฐานข้อมูล TESTING & EDUCATION REFERENCE CENTER

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล GALE LINGO : ฐานข้อมูลสำหรับฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูดและการอ่าน สามารถเรียนรู้ผ่านบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

และฐานข้อมูล TESTING & EDUCATION REFERENCE CENTER : ฐานข้อมูลสำหรับเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษา รวมถึงแนวข้อสอบ เช่น TOEIC / TOEFLE
GMAT/SAT และการจัดทำ RESUME แบบออนไลน์

****สามารถเข้าใช้งานได้ที่ library.tu.ac.th >> Resources >> Online Database (A-Z) หรือ QR code