ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง I-School and Data Science: Knowledge and Experience from South Korea

ด้วยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  I-School and Data Science: Knowledge and Experience from South Korea ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกิจกรรมชั้น 2  หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์


ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/A1KZrd ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนจำกัดเพียง 120 ท่านเท่านั้น)

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญและเอกสารโครงการได้ตามเอกสารแนบ