ขอเชิญทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World EBOOK LIBRARY (WEL) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

"ขอเชิญทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World EBOOK LIBRARY (WEL) "

เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีทั้งหมดประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น

?ระยะเวลาการทดลองใช้: ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
?URL: https://goo.gl/g6ygZC