ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561

โดย Business Source Ultimate ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ล่าสุดจากบริษัท EBSCO ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุก ๆ ฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมากที่สุด ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Ultimate ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูลสามารถดูได้ที่ Business Source Ultimate
https://goo.gl/GNFs1P

URL ตรงเพื่อการเข้าใช้งาน https://goo.gl/PTmTZL