ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหอสมุด มธ. ให้เป็นห้องสมุดในอุดมคติด้วยกันนะครับ
ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://goo.gl/gqtYLz