ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Incites [บรรยายเป็นภาษอังกฤษ]

หอสมุด มธ.ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Incites [บรรยายเป็นภาษอังกฤษ โดย Dr. SEE Diu Seng ตำแหน่ง Solution Consultant, Southeast Asia Clarivate Analytics]

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

ลงทะเบียนเข้าอบรม: http://203.131.219.169/mf2015/view.php?id=201083

รายละเอียด : InCites เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการวิจัย (Research Performance Evaluation) มีลักษณะเป็นแพลทฟอร์ม web based ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยจากรายการบทความวิจัยที่ตีพิมพ์จากทั่วโลก สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างบุคคล องค์กร ประเทศ สาขาที่ทำการวิจัย วารสาร หนังสือ และเอกสารการประชุม รวมถึง Incites Benchmarking ซึ่งสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบเป็นกราฟรูปแบบต่างๆ ได้