ขยายเวลาทดลองใช้ Routledge Encyclopedia of Philosophy

หอสมุด มธ. 'ขยายเวลา' เปิดให้ทดลองใช้ Routledge Encyclopedia of Philosophy หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ครอบคลุมการศึกษาด้านปรัชญา การเมือง จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ศาสนา และวรรณคดี มีบทความมากกว่า 2,700 บทความ

***หมายเหตุ เนื้อหาบางส่วนใช้งานแบบ full access ไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงทดลองใช้

>>ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.rep.routledge.com โดยระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองใช้คือ 31 มีนาคม 2560