มหาวิทยาลัยแห่งขาติลาวเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดปรีดีฯ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หอสมุด มธ.มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณรตยา พนมวัน ณ อยุธยา และคุณพิมพ์พาขวัญ ธนนพฤทธิ์ บรรณารักษ์หอสมุดฯ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้