มิติใหม่ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ มธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่หอสมุดฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ภายใต้ชื่อ ระบบ MyCat ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและสร้างคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบนั้น ปัจจุบันหอสมุดฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบใหม่ ด้วยการปรับลดขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ให้มีความกระชับและสอดคล้องกับการทำงานของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน คือ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ โดยใช้ชื่อว่าระบบ TU e-Thesis