มธ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยบอกรับฐานข้อมูล Scopus

วันที่ 24 มกราคม 2560 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดย มธ.และ มจธ. ร่วมมือกับ สกว.จัดประชุม เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (University Consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 26 สถาบัน