มธ.ยืมระหว่างห้องสมุดกับ ม.หัวเฉียวได้แล้ว

ประกาศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL เพิ่มห้องสมุดน้องใหม่อีกหนึ่งแห่ง คือ

"ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

โดยสามารถใช้บริการ WorldShare ILL ได้ที่ เว็บไซต์หอสมุดแห่ง มธ. (http://library.tu.ac.th >> เลือกช่องที่ 2 WorldCat & WorldShare ILL)

คู่มือการใช้บริการ https://bit.ly/2IH4U07

หมายเหตุ: ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ.เท่านั้น