งานวิจัยใหม่ของ "ธรรมศาสตร์" ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus  อัพเดทเดือน เมษายน 2560