งานวิจัยใหม่ของ "ธรรมศาสตร์" ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus  อัพเดทเดือน กรกฎาคม 2560