โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่อาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ทำวิจัย ปัญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม และเป็นการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์

การให้บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รูปแบบของการให้บริการได้แก่
การให้คำแนะนำในเรื่องต่อไปนี้
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
2. วางแผนงานวิจัยและออกแบบการทดลองเชิงสถิติ
3. การเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
4. การกำหนดขนาดตัวอย่าง
5. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประมวลผล
6. การอ่านผลลัพธ์จากโปรแกรมสำเร็จรูป
7. การเขียนรายงานและการสรุปผลเชิงสถิติ

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมการให้คำปรึกษาคือ 
รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อทำการนัดหมายได้ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

หมายเลขโทรศัพท์
02-564-4444 ต่อ 2102 กด 118 (รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา)
e-mail่: kamon@mathstat.sci.tu.ac.th, 2555kamon@gmail.com
Line ID: kamon.budsaba

ทั้งนี้ให้แนบข้อเสนอของโครงการวิจัยที่ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย แบบสอบถาม หรือแบบบันทึกข้อมูล และข้อมูลบางส่วนมาด้วย
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้คำปรึกษา