พบกับบริการ Library Comes To You บริการนำส่ง รับคืนหนังสือ และชำระค่าปรับนอกสถานที่ จากหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

พบกับบริการ Library Comes To You บริการนำส่ง รับคืนหนังสือ และชำระค่าปรับนอกสถานที่ จากหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต 

นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

- วันที่ 5, 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
- วันที่ 14, 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ อาคารบรรยายเรียนรวม 4 (บร.4 หรือ LC4)

- วันที่ 5, 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
- วันที่ 14, 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-15.00 น. 
ณ อาคารบรรยายเรียนรวม 4 (บร.4 หรือ LC4)

Attachment(s)