ผู้แทนบริษัท FutureNuri, Inc. (สาธารณรัฐเกาหลี) แนะนำระบบ TULIP ณ ห้องประชุม 4 ชั้นบี 1 สำนักงานศาลปกครอง โดยมีผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย และการเมือง การปกครองเข้ารับฟังการแนะนำระบบ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้แทนบริษัท FutureNuri, Inc. (สาธารณรัฐเกาหลี) แนะนำระบบ TULIP ณ ห้องประชุม 4 ชั้นบี 1 สำนักงานศาลปกครอง โดยมีผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย และการเมือง การปกครอง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วยฯ และคุณฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับฟังการแนะนำระบบ รวมถึงแนวโน้มของห้องสมุดในอนาคต