ผู้บริหารและบุลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดป๋วยฯ และศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ศูนย์รังสิต

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารและบุลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดป๋วยฯ และศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ศูนย์รังสิต โดยคุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ ห้วหน้าหอสมุดป๋วยฯ ได้ต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้